Податкове регулювання діяльності соціальних підприємств, що належать до різних суб'єктів приватного права в Україні

 

 

 

Юлія Кірсанова, експерт з питань оподаткування, управління фінансами та організаційного розвитку неурядових організацій України

 

  

 

  

Соціальне підприємство – це бізнес, метою якого є вирішення соціальних проблем. Прибутки соціального підприємства спрямовуються на подальший розвиток бізнесу, благодійну діяльність  чи на вирішення гострих суспільних проблем. Соціальні підприємства в Україні є інструментом здійснення благодійності. На даний час в Україні актуальні питання  отримання доходів (прибутків) неурядовими організаціями, зокрема благодійними організаціями, які забезпечують власну діяльність та мають бути направлені на вирішення соціальних проблем.

Ми пропонуємо до Вашої уваги матеріал, який відкриває цикл статей, присвячений  механізмам функціонування соціального підприємництва різних суб’єктів приватного права в Україні.

Ця стаття, в першу чергу, призначена для представників неурядових організацій, зокрема благодійних, які шукають нові дієві інструменти залучення коштів, отримання постійного фінансового надходження незалежного від грантів. Також, матеріали представлені в статті стануть у нагоді для експертів та спеціалістів, що опікуються проблемами оподаткування та обліку соціальних підприємств.

Порядок функціонування та вимоги з боку законодавства розкриті з правового (профільне законодавство) та податкового (вимоги Податкового Кодексу).

 1.      Правові та податкові можливості організації соціального підприємництва неурядовими організаціями.

1.1. Здійснення благодійною організацією соціального підприємництва.

Згідно із ч. 4 ст. 16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації в Україні» (далі - Закон про благодійну діяльність), благодійні організації  можуть здійснювати господарську діяльність, метою якої не є отримання прибутку та яка сприяє досягненню статутних цілей. Тобто фактично йдеться про некомерційну господарську діяльність ( ч. 2 ст. 3, ст. 52 Господарського кодексу України, далі - ГКУ). Це також підтверджує ч. 5 ст. 131  ГКУ: благодійна організація має право здійснювати неприбуткову господарську діяльність, спрямовану на виконання її цілей, визначених установчими документами. Своєю чергою, статут благодійної організації повинен містити джерела її активів (доходів) та може визначати особливості діяльності й припинення діяльності такої організації ( ч.ч. 2, 3 ст. 14 Закону про благодійну діяльність).

Отже, благодійна організація може провадити певну господарську діяльність (наприклад, створення сувенірної продукції або пошиття одягу) з метою досягнення статутних цілей, але винятково без цілей отримання прибутку. Для цього в статуті благодійної організації мають міститися положення, які дають право здійснювати певну господарську діяльність та визначають її як одне з джерел формування активів (доходів) благодійної організації.

Аналогічну думку висловили податківці в Листі ДФС України від 07.05.2015р. № 14091/6/99-99-19-02-02-15.

Щодо вимог Податкового Кодексу (далі- ПКУ), то згідно п.133.4 ПКУ благодійна організація не є платником  податку на прибуток за умови:

 • створення та діяльності в порядку, визначеним Законом про благодійну діяльність;
 • установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • установчі документи якої передбачають у разі припинення діяльності юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування їх до доходу бюджету;
 • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (код неприбутковості 0005);
 • доходи (прибутки) благодійної організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Особливо треба відзначити, що розмір витрат на утримання благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків від доходу організації в поточному році (ст. 16 п. 3 Закону про благодійну діяльність).

Висновки: профільне та податкове законодавство дозволяє благодійній організації самостійно створювати соціальне підприємство, не сплачувати податок з доходів (прибутків) від здійснення діяльності підприємства за умови дотримання вимог щодо положень статуту та ст. 133 та 134 ПКУ.

1.2. Здійснення громадською організацією соціального підприємництва.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання» (далі - Закон про ГО)  для досягнення своєї мети (цілей) громадське об’єднання має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню.

Відповідно до п. 1 ст. 24 Закону про ГО, ГО зі статусом юридичної особи для виконання статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об’єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Одним із принципів діяльності громадських об’єднань є відсутність майнового інтересу: члени (учасники) громадського об’єднання не мають права на частку майна громадського об’єднання та не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи) (п. 6 ст. 3 Закону про ГО). Тобто громадська організація має право вести підприємницьку діяльність (наприклад, проводити семінари, тренінги, конференції, надавати в оренду приміщення тощо) та отримувати дохід від неї. Проте, такий дохід не може бути розподілений між засновниками та членами громадської організації і має бути спрямований виключно на досягнення мети громадської організації.

Аналогічну думку висловили податківці в Листі ДФС України від 10.08.2015р. № 16782/6/99-99-19-02-02-15.

Щодо вимог Податкового Кодексу (далі- ПКУ), то згідно п.133.4 ПКУ громадське об’єднання не є платником податку на прибуток за умов, аналогічних для благодійних організацій. Різниця тільки в отриманні коду неприбутковості - громадська організація має код неприбутковості 0006, та для неї відсутні умови щодо обмеження витрачання коштів на утримання: громадська організація може направити усі 100 відсотків доходів (прибутків) від підприємницької діяльності на утримання, тобто на адміністративні витрати

Висновки: профільне та податкове законодавство дозволяє громадської організації самостійно створювати соціальне підприємство, не сплачувати податок з доходів (прибутків) від здійснення діяльності підприємства за умови дотримання вимог щодо положень статуту та ст. 133 та 134 ПКУ.

 

 1. 2.      Правові та податкові можливості організації соціального підприємництва підприємствами та організаціями приватного права та фізичними особами- підприємцями на загальній системі оподаткування.

2.1.        Здійснення діяльності підприємствами та організаціями відбувається на підставі обраного коду видів економічної діяльності (КВЕД). Присвоєння відповідного КВЕДу відбувається на підставі положень статуту підприємства (організації).

Якщо підприємство (наприклад, товариство із обмеженою відповідальністю) обрало загальну систему оподаткування податку на прибуток, то відповідно по п. 134.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є: прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Якщо метою соціального підприємства є, наприклад, благодійна допомога дитячим будинкам, домам інвалідів, то підприємство на загальній системі оподаткування має право зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям (згаданим раніше дитячим будинкам та домам інвалідів із статусом неприбутковості, тобто відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Висновок: Тобто, якщо порівнювати податкове навантаження на діяльність соціального підприємства власне неурядової організації та підприємства на загальній системі оподаткування, то можна зробити висновок: якщо доходи (прибутки) від здійснення діяльності соціального підприємства цілком спрямовуються на благодійну діяльність, неурядова неприбуткова організація не сплачує податок на прибуток з будь-якої суми, в той час, як прибуткове підприємство на загальній системі оподаткування зменшить дохід до оподаткування лише на 4 відсотки оподаткованого прибутку попереднього звітного року.

Але, якщо цілями створення та діяльності соціального підприємства є спрямування лише частини доходу (прибутку) на благодійну діяльність, а решту частину доходів (прибутків) засновники мають розподілити між собою- треба обирати саме цю організаційно-правову форму. Нагадую, що профільне та податкове законодавство забороняє благодійним та громадським організаціям розподіляти доходи (прибутки) від будь-якої діяльності, у тому числі підприємницької між засновниками, учасниками та членами.

2.2.          Здійснення діяльності фізичними особами-підприємцями (далі - ФОП) відбувається на підставі обраного коду видів економічної діяльності (КВЕД). Вибір форми оподаткування залежить від видів здійснення діяльності, бажання ФОП та інших факторів.

Порядок оподаткування доходів ФОП визначено ст. 177 ПКУ. Згідно  з п. 177.2. цієї статті об’єктом оподаткування є чистий оподаткований дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю ФОП. П. 177.4 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОП від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, яким не передбачено віднесення до витрат сум благодійної допомоги, яку надає ФОП на загальній системі оподаткування. Аналогічну думку висловили податківці у Віснику податкової служби за жовтень 2015р. № 37.

Висновок: ФОП не може включити до витрат суми благодійної допомоги, які є доходом від діяльності ФОП, що спрямована на благодійність. Тому, ця модель здійснення підприємницької діяльності з метою надання благодійної допомоги та вирішення інших соціальних проблем є значно податково навантаженою.

 1.  3.  Правові та податкові можливості організації соціального підприємництва підприємствами та організаціями приватного права та фізичними особами- підприємцями на єдиному податку.

Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим ст. 291 ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою XIV ПКУ.

Базою оподаткування єдиним податком є доход платника єдиного податку. Ставки оподаткування єдиним податком визначені ст. 293 ПКУ.

Доходом платника єдиного податку є ( п. 292.1):

 • для фізичної особи-підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;
 • для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.2

Висновок: ніяких податкових пільг щодо здійснення юридичною особою чи ФОП діяльності соціального підприємства не має. Тобто спочатку треба заплатити єдиний податок від суми доходу, а потім спрямовувати дохід (прибуток) на вирішення соціальних проблем. Тобто ця модель є аналогічною з загальною формою оподаткування для ФОП в частині податкового навантаження на діяльність, спрямовану на благодійництво.

Проведений аналіз податкового регулювання діяльності соціальних підприємств, що належать до різних суб'єктів приватного права в Україні, як ми згадували раніше, є першим кроком у виборі організаційно-правової форми та форми оподаткування здійснення підприємницької діяльності на користь вирішення соціальних проблем.

Надалі ми будемо більш детально пояснювати кожну згадану в статті форму у частині організації діяльності та її облікового забезпечення, а саме: здійснення реєстрації та отримання необхідних дозвільних документів, відображення в бухгалтерському обліку типових операцій, методичного супроводження створення та надання фінансових та податкових  звітів та інших актуальних питань.

Нормативні акти та література:

 1. Господарський Кодекс України  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 2. Податковий кодекс України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page40
 3. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від  05.07.2012р. № 5073-VI http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
 4. Закон України «Про громадські об’єднання»  від 22.03.2012р. № 4572-VI http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/page2
 5. 5.       Лист ДФС  України від 10.08.2015р. № 16782/6/99-99-19-02-02-15   http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8724
 6. Листі ДФС України від 07.05.2015р. № 14091/6/99-99-19-02-02-15
 7. Журнал Вісник. Право знати все про податки і збори

 

Коментарі:

Додати новину

Довідник

YouTube-канал

http://www.youtube.com/user/SocialEnterpriseOrg

Нас підтримали